Privacyverklaring

Voor Yachts4U is een zorgvuldige omgang met gegevens van de huurders, gebruikers en bezoekers van de website van groot belang.
Door u aan ons via de website of per email verstrekte informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt indien wij
1: daartoe wettelijk verplicht zijn,
2: voor het aan u kunnen leveren van diensten door ons of door derden en
3: voor het kunnen afhandelen van door u gevraagde of door u van ons vereiste informatie.

Yachts4U C.V.,  gevestigd aan de Eaglelaan 154, 8241AP, Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Yachts4U C.V.
Kantoor:
Eaglelaan 154,
8241AP, Lelystad
Telefoon: 0031561480808
L.Dirksz is de Functionaris Gegevensbescherming van Yachts4U C.V. Hij is te bereiken via contact at yachts4u.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yachts4U C.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact at yachts4u.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yachts4U C.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het opstellen en verzenden van huurcontracten, gepersonaliseerde mails en documenten
 • het aan de overheid verstrekken van informatie zoals aan de belastingdienst
 • de (jaarlijkse) accountantscontrole(s)
 • het informeren van zakelijke partners over door u afgenomen, maar door hun verzorgde, diensten zoals de (verplichte) vaartraining of het oplossen van storingen tijdens de huurperiode

Geautomatiseerde besluitvorming
Yachts4U C.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yachts4U C.V.) tussen zit. 
Yachts4U C.V. gebruikt computerprogramma's of -systemen voor:

 • de reservering van boten,
 • het bestellen en reserveren van spullen,
 • het aanvragen van diensten,
 • het opstellen, verwerken, verzenden en de opslag van documenten zoals huurcontracten,
 • het ontvangen, verzenden en opslaan van gepersonaliseerde e-mails
 • de hosting van ssl-beveiligde pagina's voor het aan Yachts4U verzenden van op de server opgeslagen berichten en beoordelingen van onze dienstverlening. Yachts4U C.V. geeft op verzoek nadere inzage.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde, langste door (een onderdeel van) de Nederlandse overheid, zoals de Belastingdienst, vereiste termijn.
Uitsluitend de gegevens door u verstrekt ter beoordeling van onze dienstverlening (recensies en enquêtes) worden niet verwijderd anders dan op uw verzoek. 
Yachts4U C.V. bewaart uw persoonsgegevens dus niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld om aan u de door u gewenste of door ons noodzakelijk geachte en door u geaccepteerde diensten te kunnen verlenen. Yachts4U C.V. geeft op verzoek nadere inzage.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yachts4U C.V. gebruikt alleen analytische en sessie cookies van Microsoft en Google die geen inbreuk maken op uw privacy en dus bijvoorbeeld niet herleidbaar zijn tot u of uw ip-nummer. Er wordt geen gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en optimalisatie van de website.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yachts4U C.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact at yachts4u.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Yachts4U C.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij onze nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yachts4U C.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact at yachts4u.nl.
De volgende gegevens worden bewaard / opgeslagen

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht / aanspreektitel
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en bijvoorbeeld bij het reserveren over uw praktische vaarervaring, 
 • Bankrekeningnummer

voor 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De dienstverlening en het geven van instructies bij verwacht slecht weer (storm) of bij storingen aan de boot tijdens uw huurperiode

Yachts4U C.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Yachts4U C.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Yachts4U C.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Eén dag vakantie op het water staat gelijk aan twee dagen vakantie op land

Yachts for You!

Om met onze boten te varen is geen vaarbewijs nodig! 
Geen vaarervaring?
Leer varen bij de start van uw huurperiode en ontdek ons land vanaf het water!

Uw reservering is leeg